Αίτηση Νομικής Βοήθειας

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος προβλέπεται από τον νόμο 3226/2004 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4689/2020.

Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Οι διατάξεις του ν.3226/2004 (Α’24) για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά για τους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 2.

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Για τις πολιτικές υποθέσεις η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως:

1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τρέχοντος έτους (ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 3 τελευταίων ετών).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ετήσιο εισόδημα (τεκμαρτό ή πραγματικό) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.124,48 €.
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (E1) του τρέχοντος έτους, είτε βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ότι δεν υπάρχει υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης.

4. Ε9 του τρέχοντος έτους, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από Κ.Ε.Π. στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η αιτών/ούσα δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στο όνομά του/της.
5. Αντίγραφο Κάρτα Ανεργίας (σε περίπτωση που υπάρχει) είτε βεβαίωση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.
6. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ.), ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος- διαφορετικά υπεύθυνη σήλωση ότι ο αιτών φιλοξενείται και για αυτό δεν εκδίδεται λογαριασμός στο όνομά του.
7. Για τα Πολιτικά Δικαστήρια: σε περίπτωση που έχει εκδοθεί αίτηση ή αγωγή, αντίγραφο αυτής

Για τα Ποινικά Δικαστήρια: αντίγραφο κλήσης ή κλητήριου θεσπίσματος.

Η κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων γίνεται καθημερινά στο γραφείο του Πολιτικού Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 22733-52811, -812, -813 ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: grammateia@protodikeio-samou.gov.gr.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για παροχή νομικής βοήθειας κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο Word). 

Αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών νομικής βοήθειας
Η λίστα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών που συμμετέχουν στη νομική βοήθεια βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΧΔΙΚ και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω