Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Το πιστοποιητικό βεβαιώνει και πιστοποιεί την δικαστική φερεγγυότητα για την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, λήψη δανείων και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας θεσπίστηκε τον Απρίλιο 2021 και ενοποιεί σε ένα τα παρακάτω 25 δικαστικά πιστοποιητικά σχετικά με επιμέρους ζητήματα φερεγγυότητας μιας επιχείρησης.

 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990
 • Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης)
 • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – πτωχευτικού συμβιβασμού – δήλωση παύσης πληρωμών
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
 • Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
 • Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ)
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων – συλλόγων
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών
 • Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων
 • Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014)
 • Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας

Οι αιτήσεις για τα Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας πραγματοποιούνται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin.

Για την χορήγηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη η έκδοση και πληρωμή του e-παραβόλου, με κωδικό 1375 (5 ευρώ).

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής του ενιαίου πιστοποιητικού φερεγγυότητας.

Εισαγωγή στην εφαρμογή
Κατάθεση και λήψη πιστοποιητικού
Αίτηση για Φυσικά Πρόσωπα
Αίτηση για Νομικά Πρόσωπα

Για τη σύνδεση απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet και προκειμένου να υποβάλετε αίτηση στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να επιλέξετε στις Σχετικές συναλλαγές «Είσοδος για τα λοιπά Πρωτοδικεία».

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω