Αιτήσεις Πιστοποιητικών

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις αιτήσεις για πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο Σάμου – Πολιτικό Τμήμα:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (αρχείο Word).
Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου,
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (αν οι κληρονόμοι προκύπτουν από διαθήκη χρειάζεται και το πρακτικό της διαθήκης)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (αρχείο Word).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ για θανάτους έως και 28-2-2013 (οι  αιτήσεις που αφορούν σε θανόντα/θανούσα που απεβίωσε ΜΕΤΑ τις 28/2/2013, απευθύνονται αποκλειστικά στο Ειρηνοδικείο) – (αρχείο Word).
Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου,
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών. (Αν οι κληρονόμοι προκύπτουν από διαθήκη, χρειάζεται και το πρακτικό της διαθήκης).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (αρχείο Word).

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ (αρχείο Word).
Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου,
  • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (εάν υπάρχει χηρεία) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν υπάρχει χηρεία)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ για θανάτους έως και 28-2-2013 (οι  αιτήσεις που αφορούν σε θανόντα/θανούσα που απεβίωσε ΜΕΤΑ τις 28/2/2013, απευθύνονται αποκλειστικά στο Ειρηνοδικείο) – ( αρχείο Word).
Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ για θανάτους έως και 28-2-2013 (οι  αιτήσεις που αφορούν σε θανόντα/θανούσα που απεβίωσε ΜΕΤΑ τις 28/2/2013, απευθύνονται αποκλειστικά στο Ειρηνοδικείο) – ( αρχείο Word).
Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ – ΜΗ ΕΓΕΡΣΕΩΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ή ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (αρχείο Word).
Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου και αντίγραφο του πρακτικού της διαθήκης

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ/ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (αρχείο Word).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (αρχείο Word).

Για την υποβολή των αιτήσεών σας μέσω e-mail απαιτείται η έκδοση και πληρωμή του e-παραβόλου, με κωδικό 1375 (5 ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί σε 3 ευρώ για κάθε αίτηση και 2 ευρώ για κάθε πιστοποιητικό.

Σημαντική Σημείωση: Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά που σας αποστέλλουμε είναι έγκυρα, εφόσον διακινούνται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκτυπωθούν ισχύει ό,τι αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4727/2020:<<…4. Εκτύπωση πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο. Για περισσότερες πληροφορίες –> Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο email pistop@protodikeio-samou.gov.gr και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 22733-52811,-812,-813.


Υποβολή αίτησης


Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω